Tworzówka Logo
Tworzówka
Biały dom
Domek pod Jaworem
Cennik
Atrakcje okolicy
Kontakt

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Tworzówka 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu lokalu w Ośrodku Wypoczynkowym Tworzówka, ul. Wiązowa 6, 34-350- Żabnica. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

  2. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Tworzówka” zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a nadto przepisów dotyczących bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, zasad dobrego sąsiedztwa oraz zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

  3. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu stanowić może podstawę do odmowy zawarcia lub rozwiązania w trybie natychmiastowym umowy najmu bez uprawnienia do zwrotu kwot uiszczonych na rzecz Właściciela, w tym kaucji.

  4. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

   1. na stronie internetowej www.tworzowka.pl

   2. w drodze indywidualnego zapoznania się przez Klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

  5. Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Kierownictwo i Personel Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

 2. Rezerwacja i zasady płatności
  Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając kwotę zaliczki w terminie do 2 dni od daty rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
  Dane do przelewu:
  48 2490 0005 0000 4530 4152 1426
  WLM Patryk Franek

  1. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

  2. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

  3. Do ceny pobytu wynikającego z cennika należy dodatkowo uiścić opłaty naliczane podczas meldunku, które nie były wcześniej pobierane min. opłatę miejscową przekazywaną na konto Gminy (w wysokości 1,50 zł/ do osoby za dobę ), opłaty za dodatkowe osoby, opłaty za psa.

  4. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisania umowy najmu.

  5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1 000, 00 zł, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu lokalu przez Wynajmującego. W razie stwierdzenia zniszczeń, uszkodzeń lokalu i terenu doń przyległego lub gdy istnieje konieczność przywrócenia lokalu do stanu sprzed wynajmu, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych wad. Zatrzymanie kaucji przez Wynajmującego nie wyłącza jego uprawnień do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.

  6. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek nie podlega zwrotowi.

  7. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

  8. Brak kontaktu telefonicznego oraz niestawienie się do godz. 15:30 powoduje anulowanie rezerwacji bez zwrotu zadatku i wiąże się z koniecznością uregulowania całkowitej opłaty najmu.

  9. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.)

  10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

 3. Obowiązki Najemcy i zakwaterowanie

  1. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa trwająca od godziny 15:00 w dniu przyjazdu, do godziny 11:00 w dniu wyjazdu oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

  2. Przedłużenie doby hotelowej do 16:00 możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym. Opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 50,00 zł.

  3. Osoby nie będące bezpośrednimi gośćmi Ośrodka Wypoczynkowego Tworzówka zobowiązani są do opuszczenia obiektu do czasu rozpoczęcia ciszy nocnej.

  4. Celem umożliwienia należytej obsługi, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi w Regulaminie, tj. po 11:00 lub przed 15:00.

  5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następują w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

  6. Najemca nie może użyczać albo oddawać lokalu w podnajem innym osobom. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z lokalu bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

  7. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia, dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

  8. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania należy zgłaszać natychmiast do Właściciela.

  9. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w lokalu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

  10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ośrodka, a szczególnie placu zabaw. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych.

 4. Użytkowanie lokalu.

  1. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Wszelkie próby palenia tytoniu w lokalu będą mogły skutkować potraceniem pozostawionej kaucji celem neutralizacji nieprzyjemnych zapachów.

  2. Wjazd i parkowanie dozwolone są wyłącznie za zgodą personelu Ośrodka w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony i Ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe np. wiatr, burza, woda, ogień. Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu.

  3. Istnieje możliwość zakwaterowania maksymalnie 2 dodatkowych osób w domku lub pokoju powyżej ilości określonej w cenniku, ale tylko po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Ośrodka. Rezerwujący ponosi opłatę w wysokości 50 zł /dobę od dodatkowej zgłoszonej osoby. Ośrodek nie zapewnia odrębnego miejsca sypialnianego/ łazienki i innych udogodnień dla dodatkowych osób.

  4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

  5. Jeśli wskutek zakłócenia ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00, Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

  6. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:

   1. używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

   2. wnoszenia łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,

   3. rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,

   4. używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka).

  7. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście Ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

  8. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń lub przekazanego mienia ośrodka, a powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu gości, którzy ponoszą pełna odpowiedzialność materialną.

  9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku lub pokoju.

  10. Osoby zakłócające spokój, porządek lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

  11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

   1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

   2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

  12. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Ośrodku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.

  13. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania porządku, a także do zwrotu lokalu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego lokalu łącznie z tarasem i terenem przyległym włącznie z wyniesieniem śmieci przed wyjazdem.

  14. Zabrania się używania materiałów dekoracyjnych w szczególności tzw. Konfetti. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do potrącenia pobranej przy zameldowaniu kaucji w celu neutralizacji szkód powstałych w wyniku użycia w/w materiału.

  15. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

  16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, Internetu.

  17. Pobyt zwierząt możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Właściciela Obiektu. Dodatkowa opłata za zwierzę wynosi 20zł/ dobę. W przypadku wyrażenia zgody na pobyt zwierzęcia winno ono przez cały okres pobytu pozostawać pod kontrolą Najemcy oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych klientów. Za wszelkie zniszczenia Obiektu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada Właściciel zwierzęcia. Właściciel nie wyraża zgody na przebywanie zwierzęcia na łóżkach/materacach stanowiących wyposażenie domku. W innym przypadku Właściciel zwierzęcia zostanie obciążony kosztami czyszczenia łóżka / materaca czy zniszczonej pościeli. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.

  18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, decyduje Wynajmujący.

  19. Sprawy nieujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Jacuzzi

  1. Dodatkowa opłata za korzystanie z jacuzzi wynosi: 100 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę oraz 50 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.

  2. Istnieje możliwość skorzystania z pakietu wieczornego (tj. od godz. 15:00 do 22:00) w cenie …………. Lub pakietu dziennego (tj. od godz. 10:00 do godz. 22:00) w cenie…….

  3. Przy korzystaniu z jacuzzi, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.

  4. Przed skorzystaniem lub wejściem do [strefy relaksu] (jacuzzi) należy zapoznać się z regulaminem.

  5. W jacuzzi przeznaczonym dla gości „Białego Domu” nie może przebywać jednocześnie więcej niż 12 osób.

  6. W jacuzzi przeznaczonym dla gości „Domu pod Jaworem” nie może przebywać jednocześnie więcej niż 8 osób.

  7. Wszelkich regulacji jacuzzi, w szczególności pieca podgrzewającego wodę, może dokonywać tylko pracownik obsługi.

  8. Ze strefy relaksu SPA/ Jacuzzi mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

  9. Ze strefy relaksu SPA/ Z jacuzzi mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w jacuzzi wyłącznie w towarzystwie i pod opieką dorosłego opiekuna.

  10. Osoby przebywające w jacuzzi deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu obiektów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

  11. Użytkowników jacuzzi zobowiązuje się do przestrzegania porządku i utrzymania czystości.

  12. Przed wejściem do jacuzzi należy wziąć prysznic w celu usunięcia wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

  13. Do jacuzzi zabrania się:

   1. Wnoszenia naczyń- w szczególności szklanych,

   2. Wnoszenia napojów alkoholowych,

   3. Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,

   4. Palenia tytoniu oraz wyrobów elektronicznych (e-papierosy),

   5. Niszczenia i uszkadzania wyposażenia.

  14. Do wanny jacuzzi należy wchodzić i wychodzić korzystając ze specjalnego stopnia. Kategorycznie zabrania się wskakiwania do wanny jacuzzi.

  15. Oczko wodne, wraz z infrastrukturą kaskadową, są elementem dekoracyjnym i nie są integralną częścią strefy relaksu SPA, dlatego też zabrania się, korzystania z tych miejsc w sposób do tego nieprzeznaczony, np. brania kąpieli w oczku wodnym, wskakiwania do oczka wodnego (w szczególności z elementów dekoracyjnych), itp.

  16. Urządzenia strefy relaksu SPA takie jak jacuzzi, ze względu na ich charakterystykę działania (wysokie temperatury), mogą spowodować u osób korzystających z nich, niepożądane działania takie jak np. zawroty głowy, nadpobudliwość, znużenie i inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność koncentracji a zatem upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Wystąpienie tych objawów jest szczególnie prawdopodobne w wyniku spożywania napojów alkoholowych. Dlatego też prosimy o rozważne i odpowiedzialne korzystanie z dostępnych atrakcji.

  17. Nie zaleca się korzystania z jacuzzi:

   1. Bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym,

   2. Osobom z chorobami krążenia,

   3. Osobom chorującym na cukrzycę,

   4. Osobom nietrzeźwym,

   5. Kobietom ciężarnym,

  18. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

  19. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

  20. Kierownictwo Ośrodka Wypoczynkowego „Tworzówka” nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.


Powyższy formularz jest zapytaniem o dostępność terminu. O możliwości jego rezerwacji powiadomimy Cię mailowo lub telefonicznie.

wyślij